Komunikat jagodowy z dnia 8 maja 2018 roku

Porzeczka czarna

 • Na plantacjach kończy się powoli okres kwitnienia. Na większości odmian widoczne są już zawiązki owoców, które w przypadku odmian wczesnych mają około 0,5 cm średnicy.


Fot. 1-3 Odmiany (od lewej) ‘Kopania’, ‘Tiben’ oraz ‘Ruben’ w dniu 7 maja br.

 • Warunki pogodowe w okresie kwitnienia nie sprzyjały silnym infekcjom ze strony szarej pleśni, nie mniej w regionach, gdzie występowały burze i przelotne opady, a na plantacjach nie wykonano ochrony i zabezpieczenia przed Botrytis cinerea (sprawcą szarej pleśni) obserwowany jest zwiększony opad zawiązków.
 • Na plantacjach z ograniczoną ochroną spotykane są pierwsze objawy opadziny liści. Ochrona powinna być prowadzona w oparciu o bieżącą lustrację plantacji, po kwitnieniu profilaktycznie co 10-14 dni. Do ochrony polecamy środek LUNA SENSATION 500 SC (wysoka skuteczność i wielokierunkowe działanie na kilka chorób jednocześnie) w dawce 0,6-0,8 l/ha oraz środki zawierające mankozeb, tiofanat metylowy. Do ochrony można również włączyć produkt ZATO 50 WG w dawce 0,2 kg/ha.
 • Na odmianach podatnych na amerykańskiego mączniaka agrestu należy zadbać o właściwą ochronę zapobiegawczą. Do ochrony można włączyć produkty ukierunkowane wyłącznie na mączniaka, zawierające substancje aktywne bupirymat oraz penkonazol. Proszę pamiętać, że środki zarówno LUNA SENSATION oraz ZATO zabezpieczają plantację nie tylko przed opadziną, ale również przed mączniakiem oraz rdzą.
 • Występuje zwiększona presja ze strony szkodników. W ostatnich dniach zaobserwowano ponownie zwójki liściowe i dość liczne występowanie pryszczarka porzeczkowiaka liściowego zarówno form dorosłych, jak i larw. Częstotliwość występowania zależy od regionu kraju, lokalizacji plantacji oraz odmiany. Zwiększona presja widoczna jest na odmianie ‘Gofert’ i ‘Tiben’, nieco mniejsza na ‘Tiselu’ i innych.


Fot. 4-5 Pryszczarek poreczkowiak liściowy – z lewej postać dorosła, - z prawej larwy. Dodatkowo, na zdjęciu 4 w dolnym lewym rogu widoczna kolonia mszyc.

 • Na plantacjach stwierdzamy już obecność i żerowanie pryszczarka kwiatowego.
 • Do zwalczania pryszczarka porzeczkowiaka liściowego wskazane jest zastosować Calypso 480 SC w dawce 0,2 l/ha, które będzie również skuteczne na mszyce oraz inne pryszczarki.
 • Koniec kwitnienia do dobry moment do ograniczenia występowania przędziorka chmielowca i wielkopąkowca porzeczkowego. Najlepszym rozwiązaniem w tym okresie będzie zastosowanie preparatu Envidor 240 EC w dawce 0,4 l/ha z dodatkiem preparatu Siltac EC w stężeniu 0,08%.

 

Truskawka

 • W większości regionów obserwujemy przyspieszenie wegetacji o około 10-14 dni.
 • Zalecenia z ubiegłego tygodnia nadal są aktualne. Należy sprawdzać obecność chrząszcza kwieciaka malinowca (fot.6) Progiem zagrożenia i sygnałem do wykonania zabiegu są 2 znalezione chrząszcze na 200 kwiatostanów. Zabiegi przeciwko kwieciakowi malinowemu należy wykonywać, gdy pojawią się pierwsze chrząszcze po rozluźnieniu się pąków w kwiatostanach. O obecności samic składających jaja świadczą podcięte szypułki kwiatostanów (fot.7). DECIS MEGA 50 EW stosuje się zwykle w dawce 0,25 l na hektar. Należy przestrzegać okresu prewencji!


Fot. 6-7 Chrząszcz kwieciaka malinowca (z lewej) oraz podcięta szypułka przez samicę po złożeniu jaja.

 • Proszę kontynuować ochronę przed szarą pleśnią oraz białą plamistość liści, mączniakiem prawdziwym i antraknozą. Do ochrony przed wszystkimi wymienionymi chorobami polecamy środek LUNA SENSATION w dawce 0,8 l/ha. Produkt ten, pomimo swoich zalet – wszechstronności i wysokiej skuteczności – stosować maksymalnie dwa razy w sezonie.
  Ochronę chemiczną prowadzić w o oparciu o różne grupy chemiczne środków – rotacja nie tylko substancji aktywnych, ale głównie grup chemicznych – różne sposoby działania.

 

Tomasz Gasparski, Bayer

Zdjęcia:
1-5 – archiwum BCS
6-7 – Tomasz Gasparski

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.

grunt to bezpieczeństwo
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zlecanych środków bezpieczeństwa.